--ชื่อตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทที่ควรทราบ --

 

Chairman ประธานบริษัท

Vice Chairman รองประธานบริษัท

President ประธานกรรมการ

Vice — President รองประธานกรรมการ

Senior Advisor ที่ปรึกษาอาวุโส

Managing Director กรรมการผู้จัดการ

Directors กรรมการ

General Manager ผู้จัดการทั่วไป

Manager ผู้จัดการ

Head of Department หัวหน้าแผนก

Research and Development Manager ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา

Marketing Manager ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Secretary เลขานุการ

Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Production Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

Technical Manager ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Plant Manager ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

Service Manager ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

Products Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

Personnel Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย

Quality Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

Sales Manager ผู้จัดการฝ่ายขาย

Purchasing Manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Finance Manager ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Export Manager ผู้จัดการฝ่ายส่งออก

Credit and Legal Manager ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก