--Continuing education --


-- การศึกษาต่อ --

 

- Do you plan to study?

" คุณมีแผนการจะศึกษาต่อมั้ยคะ ? "

- Of course. But, I need some time because of the high expense and some departments require working experience.

" แน่นอนครับ เพียงแต่ผมคงต้องขอเวลาทำงานอีกสักพักก่อน เพราะการศึกษาในระดับปริญญาโทต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และบางคณะก็มีข้อแม้ว่าจะรับเฉพาะคนที่ทำงานอยู่เท่านั้น "

- Are you going to study in economics again?

" แล้วคุณคิดว่าจะศึกษาต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิมหรือเปล่า "

- No, I would like to study a new subject, which will give me wider knowledge, not only economics.

" คงไม่ละครับ เพราะว่าผมอยากศึกษาต่อในคณะที่ให้ความรู้ใหม่แก่ผมมากกว่า ซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้ความคิดของเรากว้างไกลมากกว่าเดิมไม่ใช่รู้แต่เศรษฐศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว "

- Which subject are you going to study?

" แล้วคิดว่าจะศึกษาต่อทางไหนคะ "

- Maybe communications management. Nowadays, communications plays an important role. I would like to know. But this department takes only working people.

" คงจะเป็นการบริหารทางนิเทศศาสตร์ครับ เพราะปัจจุบันนี้เรื่องของการสื่อสารมีบทบาทในสังคมมากมาย ผมจึงอยากจะเรียนรู้ไว้ แต่คณะนี้จะรับเฉพาะคนที่ทำงานแล้วเท่านั้น "

 ย้อนกลับ กลับหน้าแรก